İzmir Büyükşehir Belediyesi KPSS’den en az 60 puanla 100 itfaiye eri alacak. Başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim kurumundan mezun olma şart bulunuyor. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları ne? İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri başvuru şartları…

İzmir Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu 100 memur alacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanı yayımlandı. İlana göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 100 itfaiye eri alınacak. Başvurular 24. Mayıs 2021  tarihinden  28 Mayıs 2021  tarihi  mesai  bitimine  kadar yapılabilecek. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi  memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru şartları ne? İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri başvuru şartları…

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için adaylar 24 Mayıs 2021  tarihinden  28 Mayıs 2021  tarihi  mesai  bitimine  kadar,  Başvuru  Formu  ve yukarıda sayılan  belgeler ile birlikte,  sağlık personeli  gözetiminde boy ve  kilo  ölçümü  yapmak üzere  İzmir  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  İtfaiye  Eğitim  Şube  Müdürlüğü  Şehit  Er  Mehmet Çadırcı  Cad.  No:50  Şirinkapı  Buca  İZMİR  adresinde  mesai  saatleri  içerisinde  şahsen  müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.
Posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A)  bendinde  belirtilen  aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
– Türk vatandaşı olmak.
–  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
–  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
– Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak.
– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
– İlan  edilen  İtfaiye  Eri  kadroları  için  mezun  olunan  okul  itibariyle  öğrenim  şartlarını taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  alım  yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
– Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
– Sağlık  açısından  kapalı  mekân,  dar  alan  ve  yükseklik  gibi  fobisi  olmamak  kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
– 13/10/1983  tarihli  ve 2918  sayılı  Karayolları  Trafik Kanunu hükümlerince verilen  ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
– Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.izmir.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:
– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
– Diploma veya Mezuniyet  belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
– Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
–  Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
–  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
–  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
–  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
–  2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),