Aliağa Belediyesi Mart ayı olağan meclisi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar yer aldı.
Mart ayı meclisi 30 Ocak 2018 ve 8 Şubat 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başladı. Meclis gündeminde yer alan 45 madde meclis üyelerince görüşülerek tek tek oylandı.
22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine; Belediye Meclisinin 09 Mart 2007 tarih ve 4/12 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 5. Derece Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosunun 5. Derece Veteriner Hekim Kadrosu ile değiştirilmesi yönünde hazırlanan 2 sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşüldüğü birinci madde oy birliği ile kabul edildi. Yüksekköy mevkii, 126 ada, 80 numaralı parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisi Santral Alanı) olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması hususunun görüşüldüğü ikinci madde oy birliği ile İmar Komisyonuna Havale edildi.
2018 Mali Yılı Bütçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünce yatırım planına alınan ancak kullanılmayacak olan "Hareketli İş Makineleri" ile ilgili ödenek tertibinden 2 milyon 750 bin TL ödeneğin, Fen İşleri Müdürlüğü’nün ödeneği yetmeyeceği anlaşılan "Yol Bakım ve Onarım Giderleri" ile "Diğer Hizmet Alımları" ödenek tertiplerine aktarma yapılması hususunun görüşüldüğü beşinci madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesinin ardından komisyondan gelen raporların oylanmasına geçildi. Komisyondan gelen raporlar kapsamında yer alan 40 madde komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. Bir sonraki meclisin 3 Nisan 2018 Salı günü saat 18.00’de yapılması karara bağlandı.

Yorum Yazın